Wednesday, January 20, 2016

Better than Yesterday

Better Than Yesterday (Adapted from PROTIPS of Maloi Malibiran-Salumbides)

Kumusta ka ngayon? Ang karaniwang sagot natin, “Mabuti naman!” Pero ang mas magandang sagot diyan ay ganito, “Asenso kunti.” O, bago tumaas ang kilay mo at bago ka umiling, patutunayan ko sa iyo na talagang mas mayaman ka ngayon kaysa kahapon. Today, you are 24-hours better, you are several experiences wiser. Perhaps, you are better in terms of new acquaintances and friends whom you’ve recently made. Kung ikaw ay bukas para matuto, mas asenso ka ngayon sa kaalaman. Maaaring mas asenso ka ngayon kaysa kahapon dahil susuweldo ka na at mababawasan na kahit papaano ang utang mo. Hindi lang naman pera at ari-arian ang tanging yaman. You are better today than yesterday. At paano mo pa higit na mapagyayaman ang iyong buhay? Pag-usapan natin yan ngayon.
Kung hindi lamang pera ang maituturing na yaman, ano pa ang kayamanang dapat nating pinagsusumikapang makamtan? Remember the word RICH para madali mong maalala ang tips ko sa iyo ngayon.

1.  Relationship with God. Ito ang tunay na yaman. Sa Mark 8:36 ay ganito ang nakasulat, “What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?” Kahit na mapasa-atin ang lahat ng yaman sa mundo, kung wala naman tayong tamang ugnayan sa Diyos, bale wala ang lahat ng ating pagsisipag at pagsusumikap. The riches which the world offers cannot satisfy our soul. Ito ang paalala sa atin sa Matthew 6:19-21, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. "But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal; for where your treasure is, there your heart will be also.” Ikaw ba ay nagsusumikap din na mapaglamim ang ugnayan mo sa Diyos?

2. Ideas and Insights. Ang taong maraming ideya at kaalaman ay hindi mauubusan ng mapagkakakitaan. Enrich your mind. Ugaliin natin ang magbasa, makinig, magmasid sa ating paligid. At huwag lamang tayong tanggap ng tanggap sa lahat ng ibinibigay sa ating balita o impormasyon. We should be critical and discerning thinkers.

3.   Character. Iwasang i-kumpromiso ang iyong integridad ng dahil lamang sa pera. Ang pera, pwede mong kitain. Ang integridad kapag nasira, mahirap ng buuin. Ang sabi ni Zig Ziglar, “The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.” Huwag lamang trabaho at negosyo ang pagyamanin, tiyakin nating ang ating character ay napagtitibay din natin.

4. Health. Makailang ulit na ba nating narinig ang kasabihang, “Health is Wealth”. Ang kalusugan mo ay kayamanang maituturing. Hindi natin ma-eenjoy ang yaman at ari-ariang ating pinaghirapan kung wala tayong pisikal na lakas at palagi tayong may sakit. You cannot create wealth if you are always sick and absent from your work and business. Kung nais mong maging matagumpay, don’t just look after your financial health. Make sure that you are also physically well.

Mga kayamanang higit pa sa pera na iyong kikitain o sweldong iyong tatanggapin, your Relationship with God, Ideas and insights, Character and Health.

Kumusta ka ngayong araw na ito? Sana ang sagot mo ay, “asenso ng kunti!”

MAGING PAGPAPALA TAYO SA ATING MGA PASYENTE.